Projekt "Akademia streetworkingu"

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny , którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi.

Projekt skierowany jest do grupy ponad 500 pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej/rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

Główny cel

 
Podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. 

Streetworking

 
jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
 
Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego.
 
Działania streetworkerów umożliwiają dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworce, altankach, śmietnikach, działkach oraz pustostanach i innych.

Szkolenie

składa się z 4 dni szkoleniowych poświęconych zagadnieniom Streetworkingu.
Łączna liczba godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 60 minut) przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin.
Proponowane szkolenie zrealizowane zostanie w podziale 2 etapy x 2 dni szkoleniowe.
W 3 lub 4 dniu szkoleniowym organizatorzy przewidują  wyjście w teren, w celu wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia.
 
1. Bezdomność i wykluczenie społeczne - 6 godz.

2. System pomocy osobom bezdomnym - 2 godz.

3. Metodyka pracy metodą streetworkingu - 6 godz.

4. Komunikacja w pracy streetworkera - 6 godz.

5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami - 2 godz.

6. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie) - 3 godz.

7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu - 5 godz.

8. Podstawy etyczne - 2 godz.
 
 
Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni: wtorek i środę.
Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu w wysokości podróży komunikacją publiczną.
 
Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.
 
SESJE SZKOLENIOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2018-2020:
 
1.  9-10.10.2018 i 23-24.10.2018 Gdańsk

2.  6-7.11.2018 i 20-21.11.2018 Wrocław

3.  8-9.01.2019 i 29-30.01.2019 Łódź

4.  5-6.02.2019 i 19-20.02.2019 Poznań

5.  5-6.03.2019 i 19-20.03.2019 Katowice

6.  2-3.04.2019 i 09-10.04.2019 Warszawa

7.  7-8.05.2019 i 21-22.05.2019 Rzeszów

8.  4-5.06.2019  zmiana na 5-6.06.2019 i 11-12.06.2019 Gdańsk

9. 10-11.09.2019 i 24-25.09.2019 Szczecin

10. 8-9.10.2019 i 22-23.10.2019 Lublin

11. 5-6.11.2019 i 19-20.11.2019 Wrocław
 
12. 16-17.01.2020 i 28-29.01.2020, Warszawa

13. 11-12 i 25-26 lutego 2020, Gorzów Wielkopolski

14. 3-4 marca i 23-24 czerwca 2020, Częstochowa

15. 10-11 marca 2020, Bydgoszcz

16. 16-17 czerwca i 30 czerwca-1 lipca2020, Łódź

17. 4-5 i 8-9 sierpnia 2020, Kraków

18. 8-9 i 22-23 września 2020, Białystok
 
Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
 
Całkowity koszt projektu: 1 024 275,00  zł

Dofinansowanie z UE: 863.258,97 zł
 
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 
Lider: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 

Partner: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności